SỨC MẠNH SINH HỌC KY 97: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN TẠO HẠT CHO LÚA VỤ HÈ THU – AGRICULTURE