ĐỒNG HÀNH & CHIA SẺ KỲ 83 – PHÂN LÂN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG – AGRICULTURE