CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Posted On June 2, 2019 at 5:26 am by / Comments Off on CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Có 7 vùng sinh thái nông nghiệp:

  1. Trung du miền núi phía Bắc;

  2. Đồng bẵng sông hồng;

  3. Duyên hải Bắc trung bộ;

  4. Duyên hải Nam trung bộ;

  5. Vùng Tây nguyên;

  6. Đông nam bộ;

  7. Đồng bằng sông Cửu long.