CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT MANDIPROPAMID - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT MANDIPROPAMID

Posted On June 29, 2019 at 9:22 pm by / Comments Off on CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT MANDIPROPAMID

Cách tác động trên bào tử nấm: Ngăn cản quá trình sinh tổng hợp PHOSPHOLIPID (chất béo có chứa phospho) là chất cần thiết cho quá trình hình thành ống mầm, và phát triển hệ sợi nấm.