KINH NGHIỆM THỰC TẾ NHẬN BIẾT BỆNH XƠ ĐEN MÚI MÍT – AGRICULTURE