CERCOSPORA – AGRICULTURE
GIỐNG CERCOSPORA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG CERCOSPORA LÀ GÌ?

Đặc điểm Giống như Alternaria, Cercospora cũng là một chi lớn trong họ Dematiaceae, được đại diện bởi trên 2000 loài (Ellis, 1971) nhưng số lớn xuất hiện rất nhiều và hầu như đồng dạng (Webster,1980)
Read More