COLLETOCHICHUM – AGRICULTURE
GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?

Đặc điểm Nó được mô tả có 11 loài (von Arx,1957; Sutton, 1973). Nhưng Alexopoulos và Mims (1979) thì đề xuất trên 1000 loài hình thức trong giống này đã được mô tả trước đây, phần lớn chúng trùng tên
Read More