CURVULARIA – AGRICULTURE
GIỐNG CURVULARIA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG CURVULARIA LÀ GÌ?

Đặc điểm Nó cũng là một thành viên của họ Dematiaceae của bộ Moniliales, nó được giới thiệu trên 30 loài; Curvularia tìm thấy trên lúa (Benoit và Mathur, 1970) và nhiều cây trồng khác. Là tác nhân gâ
Read More