PHYTOPHTHORA – AGRICULTURE
GIỐNG PHYTOPHTHORA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG PHYTOPHTHORA LÀ GÌ?

Giống Phytophthora được đại diện bởi 40 loài (Waterllotlse, l973), nhưrng chỉ khoảng 40 loài được biết, theo Webster (l980), Singh (l982) thì Phytophthora chứa gần 70 loài đã được mô tả trong đó n...
Read More