ELCARIN 0.5SL HỒNG ĐỨC – CHẶN ĐỨNG NGAY CÁC BỆNH DO VI KHUẨN CHAI 240ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

180.000 

ELCARIN 0.5SL – THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC

– Trừ bệnh héo xanh, lở cổ rễ

– Trừ bệnh thối nhũn, bạc lá 

Buy now Read more