1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE