1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE