1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PBỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE