1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LỞ CỔ RỂ HẠI CÂY THUỐC LÁ – AGRICULTURE