100GR SỨC MẠNH VÔ SONG 210WP- DIỆT TRỪ RẦY RỆP HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE