100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT – AGRICULTURE
100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT
Côn Trùng Gây Hại

100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

THÀNH PHẦN Imidaclorid 200g/L Phụ gia: 800g/L CÔNG DỤNG – Thuốc trừ sâu CONFIDOR 100SL – thuốc trừ sâu đặc trị các loại côn trùng chích hút. – Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng,
Read More