100ML RORAI 103WP –TRỪ BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100ML RORAI 103WP –TRỪ BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100ML RORAI 103WP –TRỪ BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Streptomycin sulfate 50g/kg Ningnanmycin 43g/kg Polyxin B 10g/kg Công dụng: Với sự hỗn hợp 3 hoạt chất Ningnanmycin, Streptomycin sulfate và Polyoxin B là thuốc trừ bệnh sinh học có t
Read More
100ML RORAI 103WP –TRỪ BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ML RORAI 103WP –TRỪ BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Streptomycin sulfate 50g/kg Ningnanmycin 43g/kg Polyxin B 10g/kg Công dụng: Với sự hỗn hợp 3 hoạt chất Ningnanmycin, Streptomycin sulfate và Polyoxin B là thuốc trừ bệnh sinh học có t
Read More