100ml -ZORVEC ENCANTIA 330SE Trừ Bệnh (Sương Mai Trên Cây Nho – AGRICULTURE
100ml -ZORVEC ENCANTIA 330SE Trừ Bệnh (Sương Mai Trên Cây Nho
Côn Trùng Gây Hại

100ml -ZORVEC ENCANTIA 330SE Trừ Bệnh (Sương Mai Trên Cây Nho

Hoạt chất Famoxadone 300 g/l + Oxathiapiproplin 30 g/l Hàm lượng hoạt chất 330g/l Famoxadone là hoạt chất diệt mới có phổ rộng. Famoxadone ức chế sự phân bào và ph...
Read More