200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More