250ml TILT SUPER 300EC Thuốc phòng trừ bệnh chính hãng Syngenta – AGRICULTURE