250ml TILT SUPER 300EC Thuốc phòng trừ bệnh đốm lá trên cây trồng – AGRICULTURE