25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50%: 60% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG TÁC DỤNG Minecto™ star 60WG chứa Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50%
Read More
25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50%: 60% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG TÁC DỤNG Minecto™ star 60WG chứa Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50%
Read More