25GRB Minecto star 60WG – THUỐC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE