450ML BAI 58 CHẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE