450ML HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ Ọ XÍT MUỖI HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE