450ML HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ RẦY RỆP HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ RẦY RỆP HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

450ML HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ RẦY RỆP HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Dimethoate 40% w/w.  Hướng dẫn sử dụng: 1.5 – 2 lít/ha đối với lúa. 2 – 2.5 lít/ha đối với cà phê. Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha. Thời điểm phun: Phun thuốc khi sâu non m...
Read More