450ML LION SUPER 750EC – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML LION SUPER 750EC – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

450ML LION SUPER 750EC – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

450ML LION SUPER 750EC – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĂNA Hoạt chất: Chlorpyrilos Ethyl: 550g/l Cypermethrin: 200g/l (Dung môi và phụ gia đặc biệt) ĐẶC TRỊ: * SÂU ĐỤC THÂN, MUỖI HÀNH, rệp sáp, * tuyến trùn...
Read More