ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT CÂY CON TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE