ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE