ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE