ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC XÁM TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE