ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY NHO – AGRICULTURE