ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE