ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE