AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH KHÔ CÀNH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE