AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE