AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH NỨT THÂN GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE