AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH THỐI QUẢGÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE