AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH XÌ MỦ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE