AgriLife 100SL – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE