ALPINE 80WDG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE