Amistar 250SC 100ml – Trừ nấm bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh. – AGRICULTURE