AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE