AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE