AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC T RỊ BỆNH ĐỐM VẰN VÀNG LÁ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE