AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC T RỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE