AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC T RỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE