AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC T RỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE