AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA – AGRICULTURE