AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC TRỊ BỆNH KHÔ VỎ TRÊN CAO SU – AGRICULTURE